Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

Al onze verkopen worden afgesloten volgens de hieronder aangegeven voorwaarden die voorrang hebben op de voorwaarden van onze kopers. Door het enkel feit van de plaatsing van een bestelling wordt de koper geacht onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden en afstand te doen van zijn eigen aankoop –of verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2: prijzen

Onze prijzen zijn volstrekt netto en gelden voor in onze magazijnen afgenomen goederen: de prijzen zijn zonder B.T.W. en andere fiscale lasten die steeds voor rekening van de koper zijn. Iedere stijging van de prijzen van de goederen ongeacht hoe deze stijging ontstaat tussen de besteldatum en de datum van de levering valt ten laste van de koper.

Artikel 3: bestellingen

De door onze vertegenwoordigers/verkopers aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend  voor ons, na onze schriftelijke orderbevestiging. In geval van annulatie van de bestelling door de koper, behouden wij ons het recht voor om overeenkomstig het gemeen recht de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel de overeenkomst na voorafgaandelijke ingebrekestelling van rechtswege als ontbonden te beschouwen in welk geval de koper ons van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling binnen de 8 dagen na de kennisgeving van de ontbinding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 50% van de waarde van de bestelling onverminderd alle bijkomende schade of kosten zoals bvb. kosten voor aangekochte materialen.

Artikel 4: leveringen

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft de koper geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Wanneer wij ten gevolge van brand, overstroming, staking, lock-out, elektrische panne, machinepech, en alle gevallen van overmacht niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat hiervoor enige schadevergoeding kan geëist worden. Het risico gaat over op de koper op het moment dat de goederen in onze magazijnen klaar staan voor afhaling. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper. Wanneer de koper weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen behouden wij ons het recht voor  om ofwel overeenkomstig het gemeen recht de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel de overeenkomst na voorafgaandelijke ingebrekestelling van rechtswege als ontbonden te beschouwen in welk geval de koper ons van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling binnen de 8 dagen na de kennisgeving van de ontbinding  een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 50% van de verkoopprijs onverminderd alle bijkomende schade of kosten zoals bvb. stockagekosten. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

Artikel 5: aanvaarding

De koper hoort de goederen onmiddellijk bij levering na te kijken. Door het in ontvangst nemen of meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de geleverde goederen conform zijn aan de bestelling en vrij zijn van zichtbare gebreken.  Andere gebreken of klachten betreffende de geleverde goederen moeten ons per aangetekend schrijven worden gemeld onmiddellijk na de ontdekking van het gebrek en moeten ons in elk geval toekomen binnen de 10 kalenderdagen na de levering. Na verloop van deze termijn worden door ons geen klachten meer aanvaard en kunnen wij niet meer aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze bepaling een vrijstelling inhoudt van onze verantwoordelijkheid zoals bepaald in artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan hetgeen voorafgaat en is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. In geval van een tijdige klacht moeten de goederen onmiddellijk ter onze beschikking worden gesteld op kosten van de koper en moet de koper zich ten aanzien van deze goederen onthouden van elk gebruik, herstelling of vervreemding, zo niet zal de koper geacht worden van zijn klacht afgezien te hebben en de eventuele gebreken aanvaard te hebben. Geen enkele teruggave van de goederen zal evenwel worden aanvaard zonder onze voorafgaandelijke toestemming. Wanneer een klacht omtrent geleverde goederen erkend wordt, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid nooit verder dan herstel of vervanging met uitsluiting van elke vergoeding voor om het even welke directe of indirecte schade. De vervanging of herstelling van een deel van onze levering kan geen aanleiding geven tot verbreking van de gesloten overeenkomst. Evenmin is de koper hierdoor gemachtigd de betaling te weigeren van de door hem nog verschuldigde bedragen.

Artikel 6: aansprakelijkheid uit hoofde van onze leveringen

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor kleur en/of formaatafwijkingen binnen redelijke perken in de door ons gerealiseerde bedrukkingen. Deze afwijkingen geven de koper geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.  Verschillen tussen de bestelde en geleverde aantallen kunnen enkel aanleiding geven tot een verrekening aan de stukprijs. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse lichamelijke of materiële schade die werd veroorzaakt bij de levering en/of door het gebruik van de door ons verkochte producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de goederen van de koper bij de uitvoering van de bestelling.

Artikel 7: betalingsvoorwaarden

A. Alle betalingen geschieden op onze administratieve zetel ofwel op een bankrekening ten name van Argo bvba.

B. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds het nummer en de datum van de factuur te vermelden.

C. De facturen zijn contant betaalbaar, behoudens gestelde vervaldag. Bij niet-betaling van de factuur op de gestelde datum vervallen alle toegestane kortingen en is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1,5% per maand op het factuurbedrag. Eveneens is in voorkomend geval van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van  15% van het factuurbedrag. Met een minimum van 25 EURO, als schadevergoeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals alle andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden afzonderlijk aangerekend.

D. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen of werken stop te zetten en een retentierecht uit te oefenen op de geproduceerde en/of geleverde goederen. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

E. Bij  niet-tijdige betaling door de klant vervallen alle overeengekomen of toegestane termijnen van betaling en worden sowieso alle andere schuldvorderingen jegens diezelfde klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8: eigendomsbehoude en retentierecht

De goederen blijven integraal onze eigendom, zolang ze niet volledig betaald zijn. Ingeval van vertraging in de betaling behouden wij ons het recht voor om de geleverde goederen terug te nemen zonder rechterlijke tussenkomst op welke plaats deze zich ook bevinden zelfs zo deze zich in handen van derden bevinden. Ingeval van niet betaling door de koper of ingeval van faillissement, onvermogen of discontinuïteit van de koper  behouden wij ons het recht voor om de teruggave van de goederen die ons door de koper zijn overhandigd of die bestemd zijn voor de koper op te schorten.

Artikel 9: auteursrechten

Op de door ons uitgevoerde werken zoals omschreven in de bestelbon genieten wij exclusief alle auteursrechten en andere intellectuele rechten. Het is de koper niet toegelaten om zonder onze toestemming gebruik te maken of te laten maken van onze ontwerpen en realisaties voor publicitaire of andere doeleinden. Het is de koper evenmin toegestaan om onze ontwerpen en realisaties te kopiëren, op zijn website te plaatsen, te vermenigvuldigen of aan derden over te dragen. Voor elke inbreuk op dit auteursrecht is de koper een vergoeding verschuldigd gelijk aan 600 euro. De koper geeft de toestemming om afbeelding van zijn goederen te gebruiken voor publicitaire of andere doeleinden.

Artikel 10: bevoegde rechtbank

Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de verkoper. Op alle contracten is de Belgische Wetgeving van toepassing.